Regulamin

Regulamin

Obowiązuje od 2012-09-20

    Sklep internetowy i stacjonarny SETZKE 85-796 Bydgoszcz ul. Nieduszyńskiego 10, działający pod adresami zegary.setzke.pl, kontrola.setzke.pl, datowniki.setzke.pltablice.setzke.pl, klamki.setzke.pl prowadzony jest przez: Jacka Setzke,  wpisanego do Ewidencji Działalności Gospodarczej Miasta Bydgoszcz , nr NIP 554-101-80-14, nr Regon 002523423. Firma jest płatnikiem VAT.

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy i stacjonarny działający pod powyższymi adresami, sprzedający towary za pośrednictwem internetu lub zwykłej sprzedaży sklepowej;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto bankowe lub u spedytora;

Przyjmowanie i realizacja zamówień.
        Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci internetowej i stacjonarnie. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na swoich stronach.
        Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
        Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
        Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze", Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
        W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać wyboru:

  •  zamawianych towarów,
  •  sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
  •  sposobu płatności.

    Każda transakcja dokumentowana jest fakturą VAT dlatego konieczne jest podanie przez Klienta danych koniecznych do jej wystawienia,    
    W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w  zamówieniu.
        W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

  • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia                           dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku
                             realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  • anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z                          obowiązku realizacji zamówienia.

        Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność lub nadpłatę za niedostarczony towar w ciągu 3 dni.
     
Zmiany w zamówieniach.
        Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu wysłania zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail-owy.
Ceny towarów.
        Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich bez podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
        Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
        Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wystawionej fakturze.
Dostawa towaru odbywa się na koszt Klienta w wybrany przez niego i określony w zamówieniu sposób. Informacje o proponowanych kosztach dostawy dostępna jest w menu głównym pod hasłem <DOSTAWA>.
Czas realizacji zamówienia.
         Na terytorium Polski zamówienia są dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta. Klient ma możliwość odebrania zamówienia przez swoją spedycję. Zamówienie na towary jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia.  W przypadku firmy kurierskiej wysyłka następuje w następnym dniu roboczym.
         Do innych krajów zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską ale tylko za zgodą właściciela sklepu. Właściciel może odmówić wysyłki do krajów nie gwarantujących prawidłowej obsługi przesyłki.
         Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera , sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
        Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  • płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania                               zamówienia,
  • przelew tradycyjny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

        Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być tylko realizowane przez przelew tradycyjny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep wpłaty na konto.
        Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odebrał kiedykolwiek zrealizowanych zamówienia "płatnego przy odbiorze", bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta może nastąpić tylko za zgodą właściciela Sklepu.
Reklamacje.
        W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, na którą składa się też dokumentacja zdjęciowa i opis produktu na stronie internetowej, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
        W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu.
        Do odsyłanego towaru należy kopie faktury .
        Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
        Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się o złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
    Prawo odstąpienia od umowy.
        Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
        Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy
        Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
        Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar  w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych
Zwrot należności Klientom.
        W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
        Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym to zwrot należności następuje na wskazany przez klienta rachunek bankowy.
         Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
      Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
        Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Postanowienia końcowe.
        Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
        Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
        Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
        Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2012 r.
        Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.merlin.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Przekierowanie na niemiecką stronę z kloszami i abażurami